S3 – Průzkumy, Audity, Odhady

TEL: +420 776 777 200

Technické audity
budov a zařízení

Technické audity pro všechny stavby

Posoudíme všechny technické aspekty a celkový konstrukční stav vašeho objektu. Díky technickému auditu stavby získáte přehled o:

 • stavu;
 • bezpečnosti;
 • kvalitě.

 

Během realizace technických auditů kontrolujeme dodržování stavebních předpisů, analyzujeme konstrukční prvky a materiály, posuzuje jednotlivá bezpečnostní opatření a identifikujeme možná rizika a nedostatky objektu. Audity budov realizujeme prostřednictvím technické, ekonomicko-právní a znalecké oblasti pruzkumu.

Průzkum stavby
 • Technická prohlídka nemovitosti dle požadavku od vizuální prohlídky až po hloubkovou detailní prohlídku objektu na úrovní stavebně technického průzkumu s využitím speciálních měřících přístrojů a vybavení
 • Prohlídka vedení sítí v objektu, přípojek vč. jejich stavu
 • Kontrola strojního vybavení, kotelen atd. posouzení živostnosti a nákladů na provoz a obnovu
 • Prověření stavu vybavení, zařizovacích předmětů a mobiliáře, jejich živostnost a náklady na provoz a obnovu
 • Posouzení doposud prováděné údržby
 • Průzkum oblasti, lokality, ve které je objekt umístěn a vliv okolí na provoz a využití. Stejně tak možný potenciál využití
 • Zjištění stavu původní stavební dokumentace a získání kopií pro budoucí využití
 • Zajištění dostupných dokumentů jako je kolaudační rozhodnutí, stav a rozsah věcných břemen a zástav a ostatních rozhodnutí státní správy vztahujících se k objektu   
 • Určení stavu konstrukcí v přehledně strukturovaném soupisu od běžné údržby přes nutné opravy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu až po havarijní stav posuzovaných konstrukcí a částí objektu
 • Odhad nákladů ze studie rekonstrukce, modernizace objektu
 • Vyčíslení nákladů na provoz budovy
 • Ocenění odstranění poruch zjištěných z technické prohlídky anebo STP objektu
 • Sestavení strukturovaného ocenění údržby od běžných prací přes nutné opravy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
 • Cena za modernizaci strojního vybavení a technologií, kotelen
 • Zajištění znaleckého odhadu nemovitosti
 • Komplexní detailní rozpočet z projektové dokumentace stavby
 • Posouzení a průzkum právních vad objektu
 • Znalecký posudek v oblasti
  1. poruchy staveb
  2. statika staveb
  3. ekonomie staveb
  4. sanace, plísně
  5. mykologie
Technický audit stavby

Technický audit pro vaši budovu či zařízení

Technické audity budov jsou důležité pro správné posouzení technického stavu budovy a také pro identifikaci případných problémů či nedostatků na konkrétním objektu. Technický audit, neboli due diligence, je vhodný provádět během procesu koupě nemovitosti (bytu, domu, výrobního anebo komerčního objektu).

Během technické prohlídky detailně ohledáme konkrétní objekt, zjistíme stav budovy a nalezneme části objektu, které jsou v současnosti v havarijním stavu. Následně navrhneme konkrétní opatření a navrhneme možné budoucí změny.

Pro technický audit využíváme speciální měřící přístroje a vybavení. Zkontrolujeme vedení inženýrských sítí v objektu, a to včetně přípojek a jejich technického stavu. Zkontrolujeme strojní vybavení, posoudíme životnost a poskytneme analýzu nákladů na provoz a obnovu původního žádoucího stavu.

Due diligence profesionálně

Pro objekt posoudíme původní stavební dokumentaci a získáme vám kopii těchto dokumentů pro možné budoucí využití. Dále zajišťujeme dílčí dokumenty ke stavbě, např. kolaudační rozhodnutí, stav a rozsah věcných břemen anebo rozhodnutí státní správy související s objektem.

Na míru pro vás odhadneme náklady ze studie rekonstrukce či modernizace objektu. Vyčíslíme konkrétní náklady na provoz budovy a oceníme vám odstranění poruch, které zjistila technická prohlídka.

Určíme vám férovou cenu za modernizaci strojního vybavení, zajistíme vám znalecký odhad nemovitosti anebo vám připravíme detailní rozpočet ze související projektové dokumentace. Realizujeme znalecké posudky v oblastech:

 • Poruchy staveb
 • Statika staveb
 • Ekonomie staveb
 • Sanace a plísně
 • Mykologie
Due diligence